عزاداران حسینی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دهه اول محرم