دکتر حسین بیدختی

سمت: مدیر  روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

تلفن: 32395051-056

ایمیل: webda@bums.ac.ir         international@bums.ac.ir

 

معصومه اخلاقی پور

سمت: کارشناس روابط عمومی و مسئول دفتر

تلفن: 32395050

 

کریم زنگنه ابراهیمی

سمت: کارشناس اخبار و پایگاه اطلاع رسانی

تلفن: 32395052

 

سعید هاشمی گازار

سمت: کارشناس روابط عمومی

تلفن: 32395053

 

مجید نجفی

سمت: کارشناس سمعی بصری

تلفن: 32395056 و 32395055

 

سیدمحمد اسلامی نژاد

سمت: کارشناس سمعی و بصری

تلفن: 32395058