مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه در نظر دارد برای ارتقای سواد سلامت جامعه با صدا و سیمای خراسان جنوبی و همچنین سایر رسانه های مکتوب و دیجیتال در تولید و پخش برنامه های سلامت محور همکاری نماید. از این رو از کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه که مایلند تولید این برنامه ها با روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه همکاری نمایند تقاضای می شود فرم زیر را تکمیل نمایند.
لطفا به حروف کوچک و بزرگ توجه فرمائید.